Algemene voorwaarden

1. De prijzen van badkamers incl. installatie gelden alleen bij een bestaande badkamer, wilt u uw badkamer in een andere ruimte geplaatst hebben neemt u dan contact op met Bad en tegeldesign.

2. Bad en tegeldesign geeft fabrieksgarantie voor alle sanitair, voor de installatie verlenen wij garantie  conform ISO 9001

3. De installateur garandeert dat eventuele gebreken in het werk die binnen 18 maanden na oplevering aan de dag treden kosteloos zullen worden verholpen.

4. De garantie voor de installatie zoals beschreven in punt 2 en 3 vervalt indien:

– gebreken aan de installatie niet zo spoedig mogelijk nadat zo ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan de installateur zijn gemeld.

– gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger dan wel door van buiten komende oorzaken.

– Het gebrek geen gevolg is van het installatiewerk

– gedurende de garantie termijn zonder schriftelijke toestemming van de installateur aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook, om aan de installatie voorzieningen te treffen, dan wel door de consument zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen met dien verstande dat de garantie niet vervalt als het gezien de aard en omvang van de getroffen voorzieningen niet gerechtvaardigd is.

– gedurende de garantie periode geen periodiek onderhoud is verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft.

-de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij hij gebruikt maakt van het recht de betaling op te schorten overeenkomstig artikel 17 met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval de consument geen verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen.

– Als de gebreken niet zijn voortgekomen uit ondeugdelijke installatie, of een derde dan wel de consument zelf heeft geprobeerd de gebreken te verhelpen, worden er voorrijkosten berekend ter hoogte van 35 euro als een van onze installateurs bij u komt kijken. Bij het oplossen van de gebreken worden de kosten van materiaal en de werkuren berekend conform de landelijke prijzen.

– De garantie regeling is niet van toepassing ten aanzien van gloeilamp, tl lamp, led bron, spaarlamp, breuk bij glaswerk, en voor het ontstoppen van een afvoer.